Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Πρόσληψη (16) ατόμων στην ΙΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αργαιοτήτων16 θέσεις εργασίας στην Θεσσαλονίκη
22/05/2014

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών της ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Μεν.Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου)
για του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόνταΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία Τόπος
Απασχόλησης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

100 ΙΣΤΈΠΚΑ Αρχαιολογικούς Χώρους πόλης θεσσαλονίκης ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ φυλακες4 Μήνες11
101 ΙΣΤΈΠΚΑ Αρχαιολογικούς Χώρους πόλης θεσσαλονίκης ΔΕ νυχτοφυλακές 4 Μήνες 02102

ΙΣΤΈΠΚΑ Αρχαιολογικούς Χώρους πόλης θεσσαλονίκης ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ 4 Μήνες 02

103 ΙΣΤΈΠΚΑ Αρχαιολογικός Χώρος Ολύνθου Χαλκιδικής ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ φυλακες 4 Μήνες 01


                       

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, ως ακολούθως:
 Μετά την έκδοση του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26.03.2014/τ.Α') «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις.» και ειδικότερα του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων» αυτού, επέρχονται αλλαγές στο οικείο « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ), λόγω κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων της ημεδαπής και αλλοδαπής.
 Υποβολή αιτήσεων συμμέτοχης
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεγ.Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου, Τ.Κ. 546 46 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΙΣΤΈφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, υπόψη Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 2310-801402).
 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Θεσσαλονίκης και Πολυγύρου , εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
 Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της ανακοίνωσης στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
 α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση-
 β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ)-
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ). 

Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Αναγνώριση 5 πλασματικών ετών για το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού


Αναγνώριση 5 πλασματικών ετών για το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,
ΠΡΩΤΙΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΠΕΥΦΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗ ΧΑΣΟΥΜΕ ΚΑΘΩΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΗΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Αναγνώριση 5 πλασματικών ετών για το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού ώστε να συμπληρώσει τα απαιτούμενα για τη συνταξιοδότηση χρόνια υπηρεσίας και επανακαθορισμό των μονάδων και υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων στις οποίες ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται στο διπλάσιο, προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας για την τροποποίηση του κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων που εγκρίθηκε την περασμένη Τετάρτη από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η νομοθετική πρωτοβουλία της αναπληρωτού υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας Φώφης Γεννηματά είναι αποτέλεσμα μηνών διαπραγμάτευσης με το υπουργείο Οικονομικών και διαβούλευσης με υπηρεσιακούς φορείς, και σκοπό είχε τη διασφάλιση ενός βιώσιμου και δίκαιου συνταξιοδοτικού πλαισίου για τους στρατιωτικούς, ώστε να δοθεί λύση σε ένα χρονίζον ζήτημα που αφορούσε το σύνολο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο νόμου έχει υπογραφεί ήδη από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα ενώ δεν υπάρχει καμμία επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό.
Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή στις 28 Μαίου, από το υπουργείο Οικονομικών και έρχεται σε υλοποίηση της δέσμευσης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
Με το νομοσχέδιο:
-Παρέχεται η δυνατότητα στο σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων να αναγνωρίσει 5 πλασματικά χρόνια για να συμπληρώσει τα απαιτούμενα για τη συνταξιοδότηση έτη υπηρεσίας -40 έτη εκ των οποίων 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και 5 πλασματικά.
Με τον τρόπο αυτό αποκαθίσταται η ισότητα με τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας που είχαν στο σύνολο τους τη δυνατότητα να συμπληρώνουν 5 έτη πλασματικής υπηρεσίας και
-Επανακαθορίζονται οι μονάδες και οι υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων στις οποίες ο χρόνος υπολογίζεται διπλάσιος και με τον τρόπο αυτό αναμορφώνεται το ισχύον αναχρονιστικό καθεστώς που δεν βασιζόταν σε επιχειρησιακά κριτήρια αλλά μόνο σε γεωγραφικά.

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Βίντεο του Μέγκα για τους ελέγχους στο ΥΠΠΟΑ

Βίντεο του Μέγκα για τους ελέγχους στο ΥΠΠΟΑΤα δικαιολογητικά μονιμοποίησης 45.000 υπαλλήλων, οι οποίοι από συμβασιούχοι έργου ή ορισμένου χρόνου έγιναν αορίστου χρόνου, μπαίνουν στο στόχαστρο του ΑΣΕΠ. Όσοι διαπιστωθεί ότι μονιμοποιήθηκαν παράνομα θα απολυθούν άμεσα, χωρίς αποζημίωση και η θέση τους θα καταργηθεί.
 Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπέγραψε έκδοση της σχετικής απόφασης και ξεκινά άμεσα ο έλεγχος. “Οφείλουμε να ελέγξουμε το σύνολο των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που έχουν μετατραπεί σε αορίστου, προκείμενου να διαλύσουμε οποιαδήποτε σκιά μπορεί να πλανάται ότι αυτές οι μετατροπές δεν έγιναν με σύννομο τρόπο. Το οφείλουμε όχι μόνο στη σιωπηλή πλειοψηφία της κοινωνίας, αλλά και στη μεγάλη πλειοψηφία των έντιμων και ικανών δημοσίων υπάλληλων” τονίζει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Ειδικότερα θα εξεταστούν:
  • Όλες τις βεβαιώσεις που κατέθεσαν οι συμβασιούχοι
  • Αν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες
  • Εάν υπήρχε διαδοχικότητα στις συμβάσεις
  • Αν συμπληρώνονταν οι χρονικές προϋποθέσεις με αμειβόμενη απασχόληση.
 Προς το παρόν το υπουργείο δεν έχει στοιχεία για το πόσοι είναι οι υπάλληλοι που μονιμοποιήθηκαν παράνομα, όμως υπάρχουν εκτιμήσεις ότι είναι αρκετοί.
 Ο έλεγχος ξεκίνησε με αφορμή παλιότερη έρευνα του σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που αποκάλυψε μεγάλο ποσοστό παράνομων μονιμοποιήσεων στο τότε υπουργείο Πολιτισμού – Τουρισμού. Τότε οι επιθεωρητές είχαν διαπιστώσει ότι δυο υπάλληλοι είχαν μονιμοποιηθεί παράνομα στην εφορεία βυζαντινών αρχαιοτήτων μετά τη θετική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που βασίστηκε σε αναληθείς βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
 Η υπόθεση απασχολεί ήδη τον εισαγγελέα ενώ η ένορκη διοικητική εξέταση που ακολούθησε στην ίδια υπηρεσία έδειξε ότι από τις 16 περιπτώσεις ελεγχόμενων υπηρετούντων υπαλλήλων του υπουργείου Πολιτισμού που μονιμοποιήθηκαν με το πδ.164/2004 και τις οποίες υπέδειξε ο Εισαγγελέας, οι 10 δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής και παράνομα μονιμοποιήθηκαν.
Να σημειωθεί ότι από τις 47 συνολικά εγκριτικές αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού, οι 40 δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής.

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Απεργιακή κινητοποίηση του συλλόγου υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στη Β.Ελλάδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Θεσσαλονίκη: 13/05/14
O Σύλλογος μας (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ) στο πλαίσιο της 24ώρη απεργιακής κινητοποίησης της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ που προκήρύξε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την Τρίτη 13 Μαΐου 2014 συμμετείχε στην απεργιακή κινητοποίηση διοργανώνοντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10:30π.μ. μπροστά στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (Α.Μ.Θ.)

Οι εργαζόμενοι έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα στη συγκυβέρνηση ότι δεν αποδέχονται την πολιτική των απολύσεων ("διαθεσιμοτήτων") και τη διάλυση του Δημ. Τομέα. Ειδικά στο ΥΠΠΟΑ, που βρίσκονται σε εξέλιξη ο γενικός επανέλεγχος του ΠΔ 164/2004 και άλλες παράλληλες διαδικασίες ("ανώνυμες" καταγγελίες, ΕΔΕ, έλεγχοι από το Διοικητικό και του Ελεγκτές κ.λπ.),
 Εκφράστηκε έμπρακτα η απόλυτη αντίθεσή τους στην υλοποίηση του νέου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, με την καθιέρωση ποσόστωσης στη βαθμολόγησή τους.

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Το «μνημόνιο απολύσεων» έρχεται από την πίσω πόρτα – Ποιοι κινδυνεύουν

Το «μνημόνιο απολύσεων» έρχεται από την πίσω πόρτα – Ποιοι κινδυνεύουν


Υπερθεματίζοντας τις νεοφιλελεύθερες προσταγές της τρόικας, η κυβέρνηση συνεχίζει τη συρρίκνωση των δομών και του προσωπικού του δημοσίου.
Στα σχέδια του αρμόδιου υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελείου του είναι ενταγμένη η μελέτη των υπηρεσιών που μπορούν να παραχωρηθούν σε ιδιώτες. Η επιλογή του «outsourcing» θα έχει αναπόφευκτα ως αποτέλεσμα τη «θυσία» υπαλλήλων.
Ήδη έχουν «φωτογραφηθεί» προς πλήρη κατάργηση οι υπηρεσίες της φύλαξης και της καθαριότητας. Στο «στόχαστρο» των ιδιωτών, εκτιμάται πως θα βρεθούν τομείς για τους οποίους έχουν εκφράσει εργολάβοι ήδη ενδιαφέρον, όπως ο χώρος των υποδομών, των μεταφορών και τμήματα από τους τομείς των συγκοινωνιών.
Εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων, εκφράζουν την απαισιοδοξία τους ότι η λογική του τύπου «ο,τι μπορεί, να φύγει από το δημόσιο και να πάει στους ιδιώτες», θα εφαρμοστεί στους παραπάνω τομείς.

Απεργία Τρίτη 13.5.14 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

Απεργία Τρίτη 13.5.14Απεργία Τρίτη 13.5.14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

Θέμα: «Να συμμετέχουμε ΟΛΟΙ στην απεργιακή κινητοποίηση της Τρίτης 13 Μάη 2014»
Η Ε.Ε της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. καλεί τις Συναδέλφισσες και τους Συναδέλφους στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού να συμμετέχουμε μαζικά στην 24ώρη απεργιακή κινητοποίησηπου έχουν προκηρύξει για την Τρίτη 13 Μαΐου 2014 οι Ενιαίοι και Κλαδικοί Σύλλογοι στο ΥΠ.ΠΟ.Α.
Καλούμε τους Συναδέλφους στην Αθήνα να συμμετέχουμε στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 09:00 έξω από το κεντρικό κτίριο του ΥΠ.ΠΟ.Α στην Οδό Μπουμπουλίνας και κατόπιν στην πορεία προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Καλούμε τους Συναδέλφους στην περιφέρεια να δώσουν το παρών στις κατά τόπους συγκεντρώσεις που θα διοργανώσουν τα Σωματεία και οι Ενιαίοι Σύλλογοι στους οποίους ανήκουν.
Και για τους συμβασιούχους:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Αθήνα 12.5.2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Π.Ο.Ε.ΙΔ.Δ συμπαρίσταται στην κινητοποίηση των εργαζομένων στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ενάντια στην πολιτική των απολύσεων και τις διαθεσιμότητας και στους δήθεν ελέγχους νομιμότητας των προσλήψεων.
Η καθυστέρηση υλοποίησης των δεσμεύσεων από τις ηγεσίες των υπουργείων και το κυνήγι μαγισσών που εξαπολύθηκε ενάντια στους ΙΔΑΧ του ΠΔ 164 φανερώνει για μια ακόμα φορά τις προθέσεις τους.
Η Π.Ο.Ε.ΙΔ.Δ θέλοντας να διευκολύνει και να ενισχύσει τις κινητοποιήσεις στα δυο Υπουργεία προκηρύσσει 24ωρη απεργία για την τρίτη 13-5-2014.
 ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Ι.Δ.Δ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Ζαχαράκης Νίκος Σαμαρτζής Σπύρος

Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

PhotoΒiennale – 22η Διεθνής Φωτογραφική Συνάντηση / Θέμα: o Λόγος

PhotoΒiennale – 22η Διεθνής Φωτογραφική Συνάντηση / Θέμα: o Λόγος

 Μουσείο Αρχαίας Αγοράς Θεσσαλονίκης , ο Λόγος κυριαρχεί.

Η θεματική τριλογία της PhotoBiennale (Χρόνος, Τόπος, Λόγος), με διοργανωτή το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνεται τη φετινή χρονιά με το ΜΦΘ να «παίρνει τον Λόγο» από τοΜάιο έως και τον Αύγουστο του 2014.
(1ο μέρος: Μάιος-Ιούνιος, 2ο μέρος: Ιούλιος-Αύγουστος).
Μετά το Χρόνο (2008) και τον Τόπο (2010-2011), η θεματική του Λόγου πρόκειται να αναπτυχθεί μέσα από μια σειρά δράσεων (εκθέσεις, συζητήσεις, παράλληλες εκδηλώσεις, προβολές, συναυλίες) σε περισσότερα από 20 σημεία στη Θεσσαλονίκη, χάρη στην εξαιρετική συνεργασία φορέων και οργανισμών με το ΜΦΘ, ενώ στη συνέχεια θα ταξιδέψει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Από την έδρα του Μουσείου Φωτογραφίας στην Αποθήκη Α’ στο Λιμάνι, μέχρι τις παλιές Αποθήκες και τα Γραφεία Στρατού στην Α΄ Προβλήτα του Λιμανιού που ανοίγουν για πρώτη φορά τις πόρτες τους χάρη στη συνεργασία του ΟΛΘ κι από τους αρχαιολογικούς χώρους και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς Θεσσαλονίκης, που θα υποδεχθεί για πρώτη φορά δράσεις που σχετίζονται με τη φωτογραφία, μέχρι τηΔιεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ο Λόγος κυριαρχεί.
Έτσι, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει περισσότερα από 1.000 έργα 100 Ελλήνων και διεθνών δημιουργών από 23 χώρες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι πραγματεύονται, μέσα από τη δουλειά τους, άλλοτε με περισσότερο και άλλοτε με λιγότερο πρόδηλο τρόπο, την αλληλεπίδραση του λόγου με την εικόνα.
Αυτό συμβαίνει με την ενεργή παρουσία της γλώσσας, όπου οι λέξεις εντάσσονται μέσα στο σώμα του έργου, ή διαμορφώνουν έναν ευθύ διάλογο μαζί του, πλαισιώνοντάς το. Γίνεται επίσης με εικόνες που παραπέμπουν σε λογοτεχνικά είδη: σε ιστορίες ημερολογίου, σε αυτοβιογραφίες ή με φωτογραφίες που λειτουργούν περισσότερο δημοσιογραφικά, καταγγέλλοντας ή αποκαλύπτοντας, δίνοντας λόγο εκεί όπου κυριαρχεί η απουσία.
Τέλος, εμφανίζεται με τη διερεύνηση των ορίων μεταξύ φανταστικού και πραγματικού, εκεί όπου επεκτείνονται τα όρια της φωτογραφικής εμπειρίας και αντίστοιχα των συμβάσεων της πραγματικότητας. Με αυτό τον τρόπο ο λόγος – αυτή τη φορά υπό την έννοια της δομής – ανατρέπεται για να ανακαλυφθεί εκ νέου από τον θεατή, σύμφωνα με τις συνθήκες που το έργο του ορίζει.
Πέρα από το φωτογραφικό λόγο που θα εκφραστεί μέσα από τα έργα, και σε αυτή τη PhotoBiennale θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη (ιδιαίτερα τα τριήμερα 09-11/05, 29-30/05-01/06 και 27-30/06) ειδικοί και άνθρωποι του χώρου της φωτογραφίας από διαφορετικές χώρες του κόσμου, για να συμμετάσχουν σε ανοιχτές συζητήσεις, να δώσουν masterclasses, να πραγματοποιήσουν workshops.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ και εδώ.

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Eιδικότητα ‘Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων’.

Eιδικότητα ‘Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων’.
Eιδικότητα ‘Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων’.
Ειδικότητες ΙΕΚ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ 132/89 ΦΕΚ 64/Α΄/3-4-89 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης».
2. Tην αριθ. 264/11-01-1995 (ΦΕΚ 41 Β΄/24-1-1995) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄/21-9-2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄/24-5-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ και λοιπές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 17, 18, 23 και 24 του Ν. 4186, (ΦΕΚ 193/Ά/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και του άρθρου 44 παρ. 1 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 1, περ. 12 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α΄) «Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119 ΦΕΚ 153Α/25-6-2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118 ΦΕΚ 152Α/25-6-2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/12 (Α141) άρθρο 2, «Ίδρυση Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της αρ. 90595/ΣΤ5/5-7-2013, απόφασης ΦΕΚ 1667/5-7-2013 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνου Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».
10. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 10629/17-9-2013, (ΦΕΚ 2599/B/15-10-2013) «Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης».
11. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνηαποφασίζουμε:
Την έγκριση και υλοποίηση των παρακάτω ειδικοτήτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ):
Βοηθός Σκηνογράφου-Ενδυματολόγου σε αντικατάσταση της Τέχνης σκηνογραφίας-ενδυματολογίας
Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής
Μηχανικός Σκηνής-Φροντιστής
Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου
Τεχνικός Δασικής Προστασίας
Τεχνικός Θεατρικού Μακιγιάζ και Θεατρικών Κομμώσεων
Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΔΩ

Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

ΥΠ.ΠΟ.Α-Στάση Εργασίας τρίτη 6/5

ΥΠ.ΠΟ.Α-Στάση Εργασίας τρίτη 6/5

Σε στάση εργασίας από 12 το μεσημέρι έως το τέλος του ωραρίου και συγκέντρωση στο ΥΔΜΗΔ (Βασ. Σοφίας) στις 1 μ.μ. προχωρά αύριο Τρίτη 6/5 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στο ΥΠΠΟ, για το ζήτηση των "διαθεσιμοτήτων". 

Στη στάση εργασίας από 12 το μεσημέρι έως το τέλος του ωραρίου και σε συγκέντρωση  προχωρά και ο Σύλλογος υπαλλήλων υπουργείου πολιτισμού στη Βόρ. Ελλάδα, εναρμονιζόμενος με την απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο ΥΠΠΟ, μπροστά στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης στις 1 μ.μ.

Η συμμετοχή μας στην κινητοποίηση είναι σημαντική και πρέπει να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα στη συγκυβέρνηση ότι οι εργαζόμενοι δεν αποδέχονται την πολιτική των απολύσεων ("διαθεσιμοτήτων") και τη διάλυση του Δημ. Τομέα. Ειδικά στο ΥΠΠΟΑ, που βρίσκονται σε εξέλιξη ο γενικός επανέλεγχος του ΠΔ 164/2004 και άλλες παράλληλες διαδικασίες ("ανώνυμες" καταγγελίες, ΕΔΕ, έλεγχοι από το Διοικητικό και του Ελεγκτές κ.λπ.) είναι σημαντικό να εκφράσουμε έμπρακτα την απόλυτη αντίθεσή μας.