Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Καθορισμός αριθμού ωρών υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων

Καθορισμός αριθμού ωρών υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων

Δημοσιεύθηκε το Φ.Ε.Κ(ΦΕΚ 2769/Β/11.7.2018    ΦΕΚ 2770/Β/11.7.2018) βάση του οποίου θα αποζημιώνονται οι υπάλληλοι  διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α για την διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων των υπηρεσιών του για εργασία πέραν του ωραρίου.

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/

ΤΔΜΠ/333248/22746/17915/4937

Καθορισμός αριθμού ωρών υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού διαφόρων κλάδων και
ειδικοτήτων κατά τις απογευματινές ώρες και φυλακτικού προσωπικού καθώς και προσωπι-
κού καθαριότητας κατά τις νυχτερινές ώρες καθ’υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου μόνιμου
και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνουκαθώς και του προσωπικού ορισμένου χρόνου  των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού .

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις

α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/8/22-4-2005).

β) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018).

γ) Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015)«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού.....».

δ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Α1, Α2 και Γ.3 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015), Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής τηςσυμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων».

3) Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

4) Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/303762/217841/25-6-2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς με το οποίο διαβιβάζεται συνημμένα πίνακας με τις εκτιμώμενες ανάγκες υπερωριακής απασχόλησης του απαιτούμενου προσωπικού ανά υπηρεσία,σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσαν οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσε-
ων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του ΥΠΠΟΑ.

5) Τις ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/327870/21358/12885/5077/9-7-2018 (ΑΔΑ: 6ΧΟΣ4653Π4-1Δ9) και

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/ 332206/21660/13103/5146/9-7-2018 (ΑΔΑ: ΩΕΟΒ4653Π4-ΝΥ2) αποφάσεις της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ,σύμφωνα με τις οποίες εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000 ευρώ) και εκατόν εβδομήντα χιλιάδων(170.000 ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠΠΟΑ 21-110 και ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512 αντίστοιχα οικονομικού έτους 2018 για την πληρωμή υπερωριών προσωπικού Β’ εξαμήνου 2018, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, για το β΄εξάμηνο 2018 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. Α1, Α2 και Γ.3 του ν. 4354/2015, απογευματινή υπερωριακή εργασία ανά άτομο και σύνολο ωρών απασχόλησης για αριθμό υπαλλήλων ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας, καθώς και νυχτερινή εργασία για το φυλακτικό προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ανά υπηρεσία, των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους,συμπεριλαμβανομένων του χρόνου, εκτός των ωρών πραγματοποίησηςτων εκδηλώσεων, της προετοιμασίας και αποκατάστασης του χώρου στον οποίο λαμβάνουν χώρα οι εκδη
λώσεις.

 Διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Α1, Α2 και Γ.3 
Άρθρο 20
Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου – Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου
Α. Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου.
1. Η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία. Στην εν λόγω απόφαση δεν απαιτείται η σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών, όπως προβλέπεται από τις ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους, μη
επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.
«Συγκεκριμένα για το έτος 2016 οι σχετικές αποφάσεις των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ που έχουν δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας - Τελευταία επεξεργασία 16-6-2018Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) – Σελ. 9 από 17εντός του α’ εξαμήνου του έτους, ισχύουν αναδρομικά από 1-1-2016.» (11)
Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προϋπολογισμού για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του διατάκτη, με εξαίρεση τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.


Γ. Ειδικές περιπτώσεις.

3. Ο αριθμός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για το φυλακτικό προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας των μουσείων και
αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,του Κέντρου Λήψεως και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ.), των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των τελωνειακών και φοροελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθορίζεται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της περίπτωσης β’ της παραγράφου Α2, στα πλαίσιο των εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων.
Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για όλους τους ανωτέρω υπαλλήλους καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α3. «Η ωριαία αμοιβή για εργασία πέραν του πενθημέρου είναι
ίδια με αυτή που παρέχεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22.00 ώρα, προσαυξημένη κατά 25%.» (16)
Η προκαλούμενη δαπάνη για τις πέραν του πενθημέρου αποζημιώσεις του φυλακτικού προσωπικού και του προσωπικού καθαριότητας των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και καταβάλλεται από αυτό.


Δεν υπάρχουν σχόλια: