Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Ταμείο αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού-έκδοση εγκυκλίου κατασκηνώσεων

Από το Ταμείο αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού εκδόθηκε σήμερα (1/7/15) η εγκύκλιος σχετικά με την συµµετοχή των Παιδιών των υπαλλήλων σε Κατασκηνώσεις για έτος 2015


ΕΓΚΥΚΛΊΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Tροίας 43 Αρ. Πρωτ. 228
Ταχ. Κώδικας : 112 57
Τηλέφωνο : 210 82 32 903
FAX : 210 82 24 767
Web Site : www.taypyppo.gr
E-mail : tayyp@otenet.gr

ΠΡΟΣ: Όλους τους µονίµους και επί
συµβάσει εργασίας αορίστου
χρόνου υπαλλήλους
Πολιτισµού & Αθλητισµού
του ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
και των Νοµικών Προσώπων,
που εποπτεύονται από αυτό,
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας
(διά των κ. κ. Προϊσταµένων τους)
ΚΟΙΝ.: 1. ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (Τοµέας Πολιτισµού)
Γραφείο Αναπλ. Υπουργού,
κ. Νίκου Ξυδάκη
2. Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.
∆ιοσκούρων 1β΄
105 55 – ΑΘΗΝΑ
3. Α΄/ βάθµια Συνδικαλιστικά
Σωµατεία και Συλλόγους
Υπαλλήλων Υπ.Πο.ΘΕΜΑ:  Συµµετοχή Παιδιών σε Κατασκηνώσεις το 2015
Σε συνέχεια έγκρισης εντάλµατος χρηµατοδότησής µας από το ΤΑΠΑ µε ποσό ύψους
167.000,00 ΕΥΡΩ µετά από συµφωνία που είχε επιτευχθεί, µεταξύ της Πολιτικής
Ηγεσίας του ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (Τοµέας Πολιτισµού) και της «Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Εργαζοµένων Υπ.Πο.», σας πληροφορούµε, ότι δίνεται η -µε τη µεσολάβηση του
Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.- δυνατότητα συµµετοχής σε κατασκηνώσεις παιδιών, µονίµων και µε
σύµβαση εργασίας ιδ. δικαίου αορ. χρόνου υπαλλήλων Πολιτισµού & Αθλητισµού
του ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και των νοµικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό και
είναι απογραµµένοι στο Ταµείο µας, ηλικίας από 6 έως 14 ετών.

Στο παραπάνω πλαίσιο, λοιπόν, για οικονοµία του χρόνου και µη απώλεια των
δικαιωµάτων συµµετοχής σε καµία από τις τρεις θερινές κατασκηνωτικές περιόδους,
οι γονείς/δικαιούχοι που ενδιαφέρονται κρίνεται αναγκαίο :

(α) Να δηλώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται, συµπληρώνοντας και υποβάλλοντας
στο Ταµείο µας µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο το συνηµµένο «Υπόδειγµα Α΄»
αίτησης / δήλωσης, το συντοµότερο δυνατόν και πάντως πριν τις 11 Ιουλίου
2015, επισυνάπτοντας και τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται.

(β) Μετά την εκ µέρους τους πληρωµή του ποσού συµµετοχής του παιδιού (ή
παιδιών) τους στην κατασκήνωση που έχουν επιλέξει, θα πρέπει να επισυνάψουν το
νόµιµο αποδεικτικό πληρωµής, το οποίο θα έχει εκδοθεί στο όνοµά τους, στο
συνηµµένο «Υπόδειγµα Β΄», και να µας το αποστείλουν, προκειµένου να τους
επιστραφεί το ποσό, µε το οποίο θα συµβάλλουµε φέτος στην όλη διαδικασία, µε
κατάθεση στον προσωπικό τους τραπεζικό λογαριασµό, που τηρείται στο Ταµείο
µας.
Με έµφαση σηµειώνουµε :

Ι. Άσχετα προς το τυχόν πρωθύστερο έκδοσης της παρούσης εγκυκλίου επιστολής
µας, υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας έχουν και οι δικαιούχοι / γονείς, των
οποίων τα παιδιά έχουν ήδη συµµετάσχει ή συµµετέχουν ήδη σε προγράµµατα της
Α΄ Κατασκηνωτικής Περιόδου 2015.

ΙΙ. (α) Το ποσό µε το οποίο θα συµµετάσχει το Ταµείο µας ανά περίπτωση,
υπολογίζεται µε βάση το ισχύον φετινό κρατικό τιµολόγιο των είκοσι οκτώ (28,00) €
ανά ηµέρα συµµετοχής σε ιδιωτική κατασκήνωση (του ΦΠΑ συµπεριλαµβανοµένου)
και θα πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασµό του αιτούντα γονέα υπαλλήλου.

(β) Υποβάλλοντας ο υπάλληλος το αποδεικτικό του ποσού της δαπάνης που θα έχει
πραγµατοποιήσει, θα του επιστρέφεται από το Λογιστήριό µας:
 (β.1) ακέραιο µεν, αν
είναι ίσο ή µικρότερο του πηλίκου της διαίρεσης του ποσού των 167.000,00 ΕΥΡΩ
της χρηµατοδότησής µας, διά του αριθµού των δικαιουµένων αιτούντων, και µε τον
όρο ότι δεν ξεπερνά το ύψος του ισχύοντος κρατικού τιµολογίου,
 (β.2) µέρος αυτού δε, στην περίπτωση που το ως άνω πηλίκο, είναι µικρότερο του ποσού που θα
αναγράφει το υποβαλλόµενο τιµολόγιο, λόγω αθρόας υποβολής αιτήσεων
δικαιουµένων υπαλλήλων.

ΙΙΙ. Η, εκ µέρους του Ταµείου µας, οικονοµική συµβολή στις φετινές κατασκηνωτικές
δαπάνες των γονέων / δικαιούχων που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα και θα
τηρήσουν την υποδεικνυόµενη διαδικασία, θα ξεκινήσει είκοσι (20) µέρες µετά τη
λήξη της Γ΄ Κατασκηνωτικής Περιόδου, µε την προϋπόθεση βέβαια, ότι, µέχρι τότε,
θα έχει εκταµιευθεί το εγκριθέν ποσό της χρηµατοδότησής µας.

Σχετικές πληροφορίες για το θέµα και έντυπα µπορούν να αναζητηθούν στα γραφεία
µας (Τροίας 43, 6ος όροφος) στις ώρες 09:00΄π.µ. έως 14:00΄ µ.µ.) και στους
ιστότοπους: (α) www.poeyppo.gr, και (β) www.ergatotexnites.gr, καθώς ο δικός µας
ιστότοπος βρίσκεται υπό ανακατασκευή..-

Συνηµµένα:
 1. Ένα (1) υπόδειγµα αιτήσεως
συµµετοχής παιδιού σε κατασκήνωση
2. Ένα (1) υπόδειγµα αιτήσεως
κάλυψης εξόδων συµµετοχής
παιδιού σε κατασκήνωση.
(Παρακαλούµε να φωτοαναπαραχθούν µε την ευθύνη των Υπηρεσιών για διανοµή
και διευκόλυνση των υπαλλήλων τους.)

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α΄

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τροίας 43 - 112 57 - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 82 32 903 – FAX 210 82 24 767 - Web Site : www.taypyppo.gr
ΑΙΤΗΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ
ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 20…..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΪΟ∆ΟΣ
1. ΑΠΟ ………. ΜΕΧΡΙ …..…………
2. ΑΠΟ …....…. ΜΕΧΡΙ …..…..……
3. ΑΠΟ …....…. ΜΕΧΡΙ …..……..…
4. ΑΠΟ …....…. ΜΕΧΡΙ …..…..……
……. / …….. / 20…..
Επισυνάπτοντας φωτ/φο της πρώτης σελίδας του ασφαλιστικού βιβλιαρίου κάθε
παιδιού προς απόδειξη της σχέσης και ηλικίας,
……. ΑΙΤ…………..
………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΟΝΕΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΟΝΟΜΑ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :
Ο∆ΟΣ ..........…………………….……………
ΑΡΙΘ.............……Τ.Κ. …..…….……………
ΠΟΛΗ …………………….…………………...
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :
Ο∆ΟΣ ..........……………….……………
ΑΡΙΘ.......……Τ.Κ. ….…….……………
ΠΟΛΗ …………………………………...
ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : …………………………..
ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ : …………………………..
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ : …………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : …………………………..
. .. ………………………..
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ : …….………
…………………………………..………………
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ : ……………..…….
……………………………………………….…
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :
ΜΟΝΙΜΟΣ ………………...….…..
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ………...….
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΑΦΜ: …………………………………………
∆ΟΥ : …………………………………………
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ: …………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β΄


ΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΟ∆ΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
…….. / …….. / 20…..
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………..…………….………
ΟΝΟΜΑ: …………………..…….…………….
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ………………………………..
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ : ………………………………………………..
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :
Ο∆ΟΣ ..........………………….………………… ΑΡΙΘ...........……
Τ.Κ. ….…….…………… ΠΟΛΗ …………………………………...
ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : …………………………..
ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ : …………………………..
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ : …………….………………..
Προς,
Ταµείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπ.Πο.
Τροίας 43
112 57 – ΑΘΗΝΑ
(διά τ………………….………………………………………)
( Αναγράφεται η Υπηρεσία του Υπαλλήλου)
ΘΕΜΑ: «Υποβολή Οικονοµικού Παραστατικού
για την Κάλυψη Μέρους Εξόδων
Συµµετοχής Παιδιού σε Κατασκήνωση»
ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρωτ. ………/..…-…..-.20….. έγγραφό σας
*
Σύµφωνα µε το παραπάνω σχετικό, µετά την κοινοποίηση νεώτερης σχετικής µε το
θέµα εγκυκλίου σας, υποβάλλω συνηµµένα το αριθ.
……………………………………………………………….………..……………….. ποσού
(Αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αποστελλόµενου πρωτότυπου οικονοµικού παραστατικού)
………………… ΕΥΡΩ (του ΦΠΑ συµπεριλαµβανοµένου) που εκδόθηκε από
………………………..…………………………………. και αφορά στη δαπάνη του/των
(Αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του Εκδότη του ως άνω οικονοµικού παραστατικού)
παιδιού/ών µου ………………………………………………………………………………
…………………….. στην κατασκήνωση ……………………………………………………
(Αναγράφονται το/τα Ονοµατεπώνυµο/α του/των Παιδιού/ών και η Επωνυµία της Κατασκήνωσης)
Παρακαλώ, να πιστώσετε τον τραπεζικό λογαριασµό µου που τηρείται στο αρχείο
σας, µε το ποσό που δικαιούµαι από το Ταµείο σας για τον παραπάνω λόγο.-
………. Αιτ………………
………………………………….

* Τίθεται ο αρ. πρωτ. και η ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου του Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.


Καλώς ήρθατε !
ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
TAYPYPPO.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια: