Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Βυζαντινό κάστρο Σερβίων

Βυζαντινό κάστρο Σερβίων


Το βυ­ζα­ντι­νό κά­στρο των Σερ­βί­ων βρί­σκε­ται στους δυ­τι­κούς πρό­πο­δες των Πιε­ρί­ων. Είναι χτι­σμέ­νο στην πιο ση­μα­ντι­κή, οχυρή θέση, καθώς ελέγ­χει το πέ­ρα­σμα από τη Μα­κε­δο­νία στη Θεσ­σα­λία και τη Νότια Ελ­λά­δα μέσω των στε­νών του Σα­ρα­ντα­πό­ρου. Η ίδρυ­σή του σε αυτή τη στρα­τη­γι­κή θέση με τη φυ­σι­κή οχύ­ρω­ση το κα­τέ­στη­σε κά­στρο απρο­σπέ­λα­στο στους εχθρούς.


Το κά­στρο κα­τα­σκευά­στη­κε πι­θα­νό­τα­τα τον 6ο με 7ο αι. μ.Χ. Στα τέλη του 10ου αι. το κά­στρο κα­τα­λαμ­βά­νε­ται από το βούλ­γα­ρο τσάρο Σα­μου­ήλ, ενώ το 1001 ανα­κα­τα­λαμ­βά­νε­ται από τον Βα­σί­λειο Β΄. Το 1204 τα Σέρ­βια κα­τα­λαμ­βά­νο­νται από τους Φρά­γκους, ενώ το 1216 πε­ριέρ­χο­νται στη κα­το­χή του δε­σπό­τη της Ηπεί­ρου Θε­ο­δώ­ρου Δούκα. Το 1341 κα­τα­λαμ­βά­νο­νται από το σέρβο κράλη Στέ­φα­νο Δου­σάν, ενώ το 1350 ανα­κα­τα­λαμ­βά­νο­νται από τον Ιω­άν­νη Στ΄ Κα­ντα­κου­ζη­νό για να αλω­θούν από τα στρα­τεύ­μα­τα του Σουλ­τά­νου Βα­για­ζήτ Α΄το 1393. Την πε­ρί­ο­δο της Τουρ­κο­κρα­τί­ας η βυ­ζα­ντι­νή ακρό­πο­λη εγκα­τα­λεί­πε­ται, ενώ η κάτω πόλη και το τμήμα έξω από τα τείχη είναι πυ­κνο­κα­τοι­κη­μέ­να.Το κά­στρο διαι­ρεί­ται με τρι­πλό τεί­χος σε τρία αντί­στοι­χα μέρη. Την κάτω πόλη, την άνω πόλη και την ακρό­πο­λη. Έξω από τα τείχη, βο­ρειο­δυ­τι­κά, υψώ­νε­ται ο κομ­ψός, μο­νό­χω­ρος ναός των Αγίων Αναρ­γύ­ρων. Στο βο­ρειο­δυ­τι­κό τμήμα του πε­ρι­βό­λου βρί­σκε­ται ο μο­νό­χω­ρος ναός των Αγίων Θε­ο­δώ­ρων, του β΄ μισού του 11ου αι. Αμέ­σως νο­τιό­τε­ρα στη δυ­τι­κή γωνία της κάτω πόλης βρί­σκε­ται η Βα­σι­λι­κή "των Κα­τη­χου­μέ­νων" ή Σα­ρά­ντα Πόρ­τες που απο­τε­λού­σε τον επι­σκο­πι­κό ναό. Ο ναός χρο­νο­λο­γεί­ται γύρω στο 1000 μ.Χ. Η βα­σι­λι­κή είναι τρί­κλι­τη με νάρ­θη­κα και υπε­ρυ­ψω­μέ­νο κε­ντρι­κό κλί­τος. Το μνη­μείο δια­σώ­ζει τοι­χο­ γρα­φι­κό διά­κο­σμο σε τρία στρώ­μα­τα. Η ακρό­πο­λη είναι μικρή και πε­ρι­λαμ­βά­νει έκτα­ση 2,5 στρεμ­μά­των. Απο­τε­λού­σε την τε λευ­ταία θέση άμυ­νας του κά­στρου και την έδρα του στρα­τιω­τικού διοι­ κη­τή της πόλης.

Το κά­στρο των Σερ­βί­ων απο­τε­λεί το κα­λύ­τε­ρα σω­ζό­με­νο πα­ρά­δειγ­μα οχυ­ρω­μέ­νου βυ­ζα­ντι­νού οι­κι­σμού στο βο­ρειο­ελ­λα­δι­κό χώρο, συ­γκρι­νό­με­νο με το αντί­στοι­χο του Μυ­στρά, σε μια εντυ­πω­σια­κή φυ­σι­κή θέση.

Πηγή: kozani.​gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: